Hòa giải đối thoại tòa án

0
743

Việc hòa giải đối thoại ở Tòa án được quy định chi tiết trong Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đó là Luật số 58/2020/QH14 được Quốc hội ban hành vào ngày 16/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật này được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Luật này không áp dụng đối với hoạt động hòa giải, đối thoại đã được luật khác quy định.

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Luật này. Hòa giải thành là thông qua hòa giải, các bên tham gia hòa giải tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần vụ việc dân sự mà phần này không liên quan đến những phần khác của vụ việc dân sự đó.

Đối thoại tại Tòa án là hoạt động đối thoại do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ án hành chính, nhằm hỗ trợ các bên tham gia đối thoại thống nhất giải quyết khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật này. Đối thoại thành là thông qua đối thoại, các bên tham gia đối thoại tự nguyện thống nhất về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần khiếu kiện hành chính mà phần này không liên quan đến những phần khác của khiếu kiện hành chính đó.

Theo đó việc bổ nhiệm Hòa giải viên cũng được quy định rất cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục bổ nhiệm, thời hạn bổ nhiệm, quyền và nghãi vụ, trách nhiệm của hòa giải viên cũng như việc xử lý vi phạm đối với hòa giải viên.

Theo luật này thì việc thụ lý và giải quyết yêu cầu đối với việc khởi kiện trước khi tòa án tiến hành hoạt động thụ lý đơn khởi kiện sẽ được chuyển đến hoạt động hòa giải hoặc đối thoại theo từng loại vụ việc cụ thể. Khi hòa giải hoặc đối thoại thành công sẽ được Công nhận quyết định này và nếu không thành có thể chuyển vụ án sang thủ tục thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com