Hồ sơ, trình tự, thủ tục ghi nhận nhà ở trên đất

0
1236

Hồ sơ, trình tự, thủ tục ghi nhận nhà ở trên đất hay còn gọi là việc bổ sung quyền sở hữu tài sản là nhà ở vào Giấy chứng nhận nhà đất (Sổ đỏ) đã được cấp

Hồ sơ: Người sử dụng đất, sở hữu công trình xây dựng nhà ở trên đất nộp (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc bổ sung nhà ở trên đất

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, giải quyết hồ sơ như sau:

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất biết.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội lập tờ trình, ghi nội dung bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập tờ trình, viết Giấy chứng nhận mới (đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận), trình Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội) xem xét, quyết định chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

– Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, sau khi thực hiện đúng hồ sơ, trình tự và thủ tục này thì người sở hữu công trình là nhà ở và thậm chí là công trình khác trên đất sẽ được cấp mới Giấy chứng nhận (sổ đỏ) và có ghi công trình là nhà ở hoặc công trình khác trên đất theo đúng đề nghị của mình.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com