Hộ kinh doanh ở Long Biên có quyền gì

0
355

Chủ hộ, cá nhân, thành viên hộ gia đình có hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội có các quyền được pháp luật quy định tại Luật Doanh nghiệp và cụ thể là tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể tại Điều 80 của Nghị định nêu trên quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ khi thành lập hộ kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định nêu trên

Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định đủ điều kiện và có quyền thành lập hộ kinh doanh tại quận Long Biên, Hà Nội thì chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh.

Nếu là Chủ hộ kinh doanh thì chủ hộ có các quyền được quy định tại Điều 81 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại Long Biên, Hà Nội cần nắm rõ các quy định nêu trên. Nếu cần biết thêm các quy định hoặc để hiểu rõ thêm thì có thể liên hệ với Luật Doanh Gia (0904.779997) tại Hà Nội để được hỗ trợ kịp thời.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com