Hộ kinh doanh được quy định như thế nào

0
1277

Hộ kinh doanh là một thể nhân, một thương nhân không phải là một doanh nghiệp nhưng cũng được hiểu là một thương nhân tham gia vào quan hệ thương mại, có thể là thương mại sản xuất hay thương mại dịch vụ và ở nước ta đây là mô hình kinh doanh phổ biến

Vậy pháp luật quy định như thế nào về hộ kinh doanh? Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh có các đặc điểm cụ thể như sau:

– Phải là công dân Việt Nam, còn nếu không phải là công dân Việt Nam thì không được thành lập Hộ kinh doanh;

– Phải là cá nhân, nếu là tổ chức cũng không được thành lập hộ kinh doanh;

– Phải đủ 18 tuổi trở lên, đây và vấn đề gây nhiều tranh cãi, xác định xem là từ đủ 18 tuổi nghĩa là đủ 18 năm 1 ngày trở lên hay đủ 18 tuổi là phải đủ 18 năm một ngày hay 18 tuổi là 17 năm một ngày… ở cụm từ này hiểu là đủ 18 tuổi nghĩa là từ đủ 18 tuổi hay 18 năm 1 ngày trở lên mới được thành lập hộ kinh doanh;

– Cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Hộ kinh doanh cũ có thể là một hộ gia đình.

Hộ gia đình là gì? Bộ luật Dân sự năm 2015 lại không quy định về Hộ gia đình mà xác định: Trường hợp hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện. Việc xác định tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật Dân sự.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com