Hộ kinh doanh được đánh mã số năm 2021

0
514

Năm 2021 khi Cá nhân, thành viên hộ gia đình thành lập Hộ kinh doanh sẽ được cấp Đăng ký kinh doanh và được đánh mã số của Hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Tại Điều 88 của Nghị định này có quy định về mã số đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

Mã cấp tỉnh: 02 ký tự bằng số;

Mã cấp huyện: 01 ký tự bằng chữ cái tiếng Việt;

Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự bằng số, từ 000001 đến 999999.

Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành lập mới hoặc được tách.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com