Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần

0
1175

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty cổ phần được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp

Thẩm quyền bổ nhiệm một người nào đó làm giám đốc Công ty cổ phần là do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên của mình hoặc thuê một người khác làm giám đốc Công ty.

Chức năng nhiệm vụ thì Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, do đó Giám đốc phải chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chiụ trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước pháp luật, thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc theo Điều lệ, quy chế và tuân thủ pháp luật.

Việc bổ nhiệm giám đốc là có nhiệm kỳ, có thể là 1 năm, 2 năm nhưng không được vượt quá 5 năm và nằm trong nhiệm kỳ và mỗi lần bổ nhiệm được hiểu là một nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm lại sẽ không giới hạn số lần hay số nhiệm kỳ.

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.  Người quản lý Công ty cổ phần sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty.

Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com