Giám đốc Công ty cổ phần có quyền gì

0
1240

Giám đốc Công ty cổ phần có những quyền gì trong hoạt động. Để có cơ sở cho hoạt động của giám đốc công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp quy định các quyền cụ thể của Giám đốc như sau (khoản 3 Điều 65 Luật Doanh nghiệp):

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; Đây chính là việc điều hành hàng ngày trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị mà không phải lúc nào cũng xin ý kiến của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; Việc quyết định như thế nào là thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc từ hoạt động hàng ngày sẽ kiên nghị các phương án cho Hội đồng quản trị quyết định sao cho phù hợp với việc điều hành và hiệu quả trong hoạt động;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể các chức danh của Hội đồng quản trị gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định

– Tuyển dụng lao động;

– Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ngoài các quyền nêu trên, giám đốc có thể có các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác theo quy định nội bộ của Công ty.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com