Giám đốc có được cầm con dấu, đăng ký kinh doanh…

0
399

Với thực trạng phần lớn các Doanh nghiệp ở Việt Nam (trong đó có các Công ty) là siêu nhỏ, nhỏ và vừa thì việc các Công ty quy mô hoạt động và cơ cấu tổ chức không được lớn, do đó nhiều trường hợp Giám đốc cầm cả con dấu, đăng ký doanh nghiệp về nhà

Vậy, vấn đề này được pháp luật quy định ra sao? Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại Điều 11 có quy định rõ về chế độ lưu giữ, tài liệu của Công ty, Doanh nghiệp như sau:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, Công ty như: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân… thì các tài liệu dưới đây phải lưu giữ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty;

Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;

Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Việc lưu giữ các tài liệu này ở đâu? Ai giữ và tại Khoản 2, Điều 11 của Luật Doanh nghiệp có quy định: Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này (Các tài liệu liệt kê nêu trên) tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật. Như vậy, không được cầm riêng về nhà của mình mà phải có quy chế cho việc lưu giữ tài liệu Doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com