Gấp rút nộp tiền trước ngày 01/03/2021 không sẽ bị phạt và giá cao

0
1040

Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sử đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về tiền sử dụng đất theo đó hộ gia đình, cá nhân dược ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ thực hiện nộp tiền nợ sử dụng đất theo quy định dưới đây.

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

Thứ nhất: Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Thứ hai: Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Như vậy, những hộ gia đình cá nhân mà được ghi nợ từ ngày 01/03/2016 trở về trước thì phải nộp tiền nợ tiền sử dụng đất trước ngày 28/02/2021 thì mới được áp dụng như giá đất và số tiền ghi trên Quyết định ghi nợ tiền sử dụng đất. Những hộ gia đình, cá nhân có quyết định ghi nợ từ ngày 01/03/2016 trở đi với thời hạn là 05 năm thì trong thời hạn này phải nộp mới được áp dụng như giá và số tiền ghi nợ trong Quyết định về tiền sử dụng đất. Nếu sau thời hạn 05 năm thì sẽ bị áp dụng giá tại thời điểm nộ.

Lưu ý, các hộ gia đình cá nhân chậm nộp ngoài việc phải nộp theo giá tại thời điểm nộp còn phải chịu phạt vi phạm nếu có vi phạm về lĩnh vực thuế.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com