Doanh nghiệp khác gì với Công ty năm 2021

0
748

Các Luật trước đây và luật được áp dụng hiện nay là Luật năm 2021 có quy định về Doanh nghiệp, Công ty… vậy Doanh nghiệp và Công ty có phải là một hay không, tại sao lại có các tên gọi khác nhau như vậy.

Thứ nhất về Doanh nghiệp: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2021 thì Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp bao gồm:

Các Công ty;

Doanh nghiệp tư nhân;

Doanh nghiệp nhà nước, trong đó: Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Doanh nghiệp xã hội.

Về Công ty, theo Luật Doanh nghiệp thì Công ty sẽ gồm 2 loại hình là trách nhiệm có giới hạn và trách nhiệm vô hạn.  Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh, cụ thể:

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Về cơ bản, Công ty là một loại hình doanh nghiệp và đều có mục tiêu chung là kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra thì Công ty cũng có thêm các quy định về thành viên như:

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com