Định giá lại tài sản bị hủy hoại

0
686

Định giá lại tài sản bị hủy hoại là việc hội đồng định giá cấp trên sẽ định giá lại tài sản mà bị người khác hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, kết quả định giá chính là căn cứ để xem xét có khởi tố vụ án hình sự về hủy hoại tài sản theo Điều 178 BLHS hay không

Theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về Định giá tài sản trong tố tụng hình sự thì việc định giá lại được quy định như sau:

  1. Định giá lại trong trường hợp có nghi ngờ về kết luận định giá lần đầu được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có đầy đủ căn cứ nghi ngờ về kết luận trên.
  2. Định giá lại lần thứ hai trong trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá được thực hiện khi đồng thời thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

– Kết luận định giá lại khác với kết luận định giá lần đầu khi việc định giá lần đầu và định giá lại đều tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá quy định tại Nghị định này; áp dụng đúng thông tin, đặc điểm của tài sản cần định giá và nội dung yêu cầu định giá;

– Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp tục có đầy đủ căn cứ nghi ngờ về kết luận định giá lại.

Việc định giá lại quy định do Hội đồng định giá cấp trên thực hiện:

– Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp huyện định giá lần đầu;

– Hội đồng định giá cấp bộ định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lần đầu;

– Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp bộ định giá lần đầu. Kết luận định giá của Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là kết luận cuối cùng về giá trị của tài sản cần định giá.

Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá cùng thực hiện:

– Hội đồng định giá cấp tỉnh định giá lại lần thứ hai trong trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu của Hội đồng định giá cấp huyện và kết luận định giá lại của Hội đồng định giá cấp tỉnh.

– Hội đồng định giá cấp bộ định giá lại lần thứ hai trong trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu của Hội đồng định giá cấp tỉnh và kết luận định giá lại của Hội đồng định giá cấp bộ.

Việc định giá phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau:

  • Tiếp nhận yêu cầu định giá tài sản;
  • Căn cứ định giá tài sản;
  • Khảo sát tài sản cần định giá; khảo sát giá; thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá;
  • Phương pháp định giá;
  • Phiên họp định giá tài sản;
  • Biên bản phiên họp định giá tài sản;
  • Kết luận định giá tài sản;

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com