Điều kiện gì để trở thành giám đốc công ty cổ phần

0
1629

Điều kiện để trở thành giám đốc công ty cổ phần là phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 65) thì người nào đáp ứng các điều kiện dưới đây mới có thể trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự. Năng lực hành vi dân sự được quy định tại Bộ luật Dân sự như sau:

+ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của minh xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 19 BLDS);

+ Phải là người đã thành niên, người đã thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự; Có khó khăn trong việc nhận thức, làm chủ hành vi hay hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Ngoài các điều kiện theo Luật, Giám đốc có thể phải đáp ứng các điều kiện của Công ty về trình độ chuyên môn khác như: Ngoại ngữ, Tin học, Quản lý, Điều hành, học vấn, kinh nghiệm, thù lao và các điều kiện khác.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com