Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

0
759

Khi các Doanh nghiệp, các Công ty, hộ kinh doanh hay các cửa hàng, cửa hiệu muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải làm các thủ tục về tạm ngừng kinh doanh và khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận mới có thể được tạm ngừng kinh doanh.

Luật Doanh Gia là Công ty luật luôn cung cấp và nhận dịch vụ trọn gói cho việc tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ và thực hiện dịch vụ tạm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH

Xem xét lý do của việc tạm ngừng kinh doanh, luật sẽ sẽ hướng dẫn và trực tiếp làm các thủ tục về họp Hội đồng thành viên Công ty, Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty. Áp dụng mẫu mới nhất và đúng nhất về việc thông báo tạm ngừng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH.

Công ty Cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH và luật sư sẽ soạn thảo Thông báo về việc tạm ngừng doanh nghiệp. Công ty sẽ ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật với Luật sư và Luật sư sẽ làm trọn gói việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh, khách hàng sẽ đến Công ty Luật để nhận kết quả về việc tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục khi thực hiện dịch vụ tạm ngừng kinh doanh: Theo Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh như sau: Công ty phải  gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính:

Quy định chuẩn: Thời gian tạm ngừng kinh doanh

Thời gian gửi Thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh và trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc, kèm thông báo này phải có các văn bản sau:

Quyết định hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty;

Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Công ty Cổ phần

Khi thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thì trước hết Công ty phải làm các hồ sơ nội bộ như:

Họp Hội đồng quả trị Công ty để bàn về việc tạm ngừng kinh doanh, khi họp phải có Biên bản họp Hội đồng quản trị. Về nội dung biên bản họp phải có lý do tạm ngừng kinh doanh và thời gian tạm ngừng kinh doanh, về hình thức biên bản họp hội đồng quản trị phải có các nội dung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

Xem thêm: Mẫu hồ sơ mới nhất về tạm ngừng kinh doanh

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trên cơ sở biên bản họp thì Hội đồng quản trị phải có Nghị quyết về việc tạm ngừng kinh doanh theo nội dung biên bản họp.

Sau khi đã thống nhất thì Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật là chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc Thông báo về tạm ngừng kinh doanh theo Quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Về biểu mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh, các cửa hàng, cửa hiệu

Các hộ kinh doanh, cửa hàng cửa hiệu khi nhờ luật sư thực hiện dịch vụ tạm ngừng kinh doanh sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, cụ thể:

Nếu hộ kinh doanh mà tạm ngừng kinh doanh dưới 01 tháng (30 ngày) thì không phải thông báo

Nếu thời gian tạm ngừng kinh doanh từ 01 tháng (30 ngày) trở lên thì phải thực hiện thông báo và thực hiện theo quy trình sau:

Gửi thông báo trong thời hạn chậm nhất là trước 03 ngày so với ngày dự định tạm ngừng đến Phòng Tài chính và Kế hoạch thuộc UBND huyện nơi có trụ sở chính kèm theo thông báo sẽ có bản sao Biên bản họp thành viên hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trong thời hạn 3 ngày cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hướng dẫn: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Phụ lục III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TÊN HỘ KINH DOANH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………… ….., ngày …… tháng …… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/ …/ …… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/ …/ …… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………………..

  1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày …………… tháng …………… năm ………………

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)1

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com