Dịch vụ đòi nợ

0
1799

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ là tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo quy đinh tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của chính phủ để đại điện cho chủ nợ thu hồi phần công nợ của khách nợ. Các khoản nợ được kinh doanh phải là khoản nợ có căn cứ hợp pháp và đã quá hạn thanh toán.

Nợ quá hạn thanh toán là nợ chưa được khách nợ thanh toán cho chủ nợ khi đã quá thời hạn phải thanh toán theo thoả thuận giữa chủ nợ và khách nợ hoặc đã quá thời hạn phải thanh toán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động dịch vụ đòi nợ là một hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ, hoạt động này phải được thực hiện theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận. Doan nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợi phải được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ và không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ. Một nguyên tắc quan trọng nhất là: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được thực hiện các biện pháp xử lý nợ phù hợp với quy định của pháp luật.

Dịch vụ đòi nợ được làm những gì là vấn đề mà chủ nợ phải quan tâm, theo quy định thì dịch vụ đòi nợ chỉ được làm những vấn đề sau:

Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ; đôn đốc khách nợ trả nợ; thu nợ.

– Đại diện chủ nợ làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để thu nợ.

– Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ.

– Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Dịch vụ đòi nợ hợp pháp là dịch vụ thực hiện đúng các biện pháp sau trong quá trình hoạt động dịch vụ đòi nợ:

Thực hiện các biện pháp thích hợp để thu thập, phân tích, đối chiếu các thông tin liên quan, xác định rõ các khoản nợ;

– Thông báo việc đòi nợ và đề nghị khách nợ cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp để khách nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

– Nhận tài sản do khách nợ hoặc tổ chức, cá nhân khác liên quan giao để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ theo ủy quyền của chủ nợ.

– đàm phán, thương thuyết với chủ nợ về các nội dung do khách nợ ủy quyền.

Các hành vi nghiêm cấm trong việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

– Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hoạt động, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan;

– Sử dụng các thông tin có được từ hoạt động dịch vụ đòi nợ gây bất lợi tới chủ nợ và khách nợ để phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung được ủy quyền hoặc tiết lộ những thông tin đó cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Thực hiện các hoạt động, hành vi vượt quá quyền được pháp luật công nhận hoặc vượt quá phạm vi đã được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền;

– Đại diện đồng thời cho cả chủ nợ và khách nợ để xử lý đối với cùng một khoản nợ.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

Các bài viết liên quan:

Đòi tiền cho vay;

Thu hồi công nợ;

Đòi tiền góp vốn;

Xử lý nợ khó đòi;

Đòi tiền mua bán hàng hóa;

Khởi kiện đòi nợ;

Mua bán nợ;

Ủy quyền đòi nợ;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com