Công ty năm 2021

0
671

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 các Công ty được hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 theo đó Luật đã quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Đối tượng được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2021 là các Doanh nghiệp, Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp cũng quy định chung về các vấn đề của Công ty năm 2021 như sau:

Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp hay Công ty tại Điều 7, Điều 8 Luật Doanh nghiệp;

Các vấn đề về Công ty, Doanh nghiệp hoạt động xã hội hay còn gọi là Doanh nghiệp xã hội;

Việc lưu giữ tài liệu của Doanh nghiệp, các tài liệu được lưu giữ hay còn gòn là chế độ lưu giữ tài liệu doanh nghiệp;

Người đại diện của Doanh nghiệp, của Công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện đương nhiên theo pháp luật và cũng quy định người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật được xác lập qua Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền. Trong phần này có quy định cụ thể về người đại diện là thành viên, là cổ đông của doanh nghiệp góp vốn, của nhóm Công ty hay Công ty mẹ và Công ty con.

Tại Điều 16 Luật cũng quy định 7 nhóm hành vi nghiêm cấm trong hoạt động của Công ty, Doanh nghiệp.

Việc thành lập, mở các Công ty, các Doanh nghiệp cũng được quy định chung và cụ thể tại Chương 2 của Luật, đồng thời Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, công ty.

Các quy định về thành lập Công ty, doanh nghiệp bao gồm các vấn đề về quyền của cá nhân được thành lập doanh nghiệp, những người hạn chế và không được mở công ty doanh nghiệp, các quy định về tên doanh nghiệp, đặc biệt là quy định về con dấu doanh nghiệp, công ty cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu đó như thế nào là hợp lý và đúng luật.

Kế thừa các Luật Doanh nghiệp trước đây, luật cũng quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập Công ty, Doanh nghiệp, việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập từng loại doanh nghiệp cụ thể như Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Công ty Hợp danh và Công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân là chủ sở hữu.

Luật Quy định hợp đồng trước đăng ký kinh doanh, đó chính là hợp đồng của các chủ sở hữu, thành viên hay cổ đông trước khi được thành lập Doanh nghiệp.

Luật quy định các vấn đề cơ bản, tuy nhiên riêng chương thành lập các doanh nghiệp (Chương 2 của Luật) đã được Chính phủ hướng dẫn cụ thể, chi tiết bằng Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com