Công ty năm 2021 có quyền gì

0
536

Công ty, doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sẽ có các quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, đây là quyền của Doanh nghiệp, của Công ty và khác với quyền của Cổ đông, của thành viên Công ty hay người quản lý, điều hành Công ty, Doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì Công ty, Doanh nghiệp có các quyền sau:

Thứ nhất: Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

Thứ hai: Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh;

Thứ ba: Chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh;

Thứ tư: Chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Thứ năm: Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

Thứ sáu: Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

Thứ bảy: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ tám: Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Thứ chín: Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh;

Thứ mười: Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thứ mười một: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Thứ mười hai: Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

Thứ mười ba: Khiếu nại theo quy định của pháp luật;

Thứ mười bốn: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Thứ mười lăm: Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Với 15 quyền cơ bản nêu trên, đặc biệt là các quyền về xuất khẩu, nhập khẩu, hay quyền về từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật thì Công ty, Doanh nghiệp cũng được Nhà nước bảo hộ các quyền khác như quy định tại Điều 5 của Luật Doanh nghiệp về bảo đảm của Nhà nước đối với Doanh nghiệp:

Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; công nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc thanh toán, bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com