Công ty năm 2021 cấm không được làm gì

0
1026

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực pháp luật theo đó quy định những điều Công ty Cấm không được làm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, theo đó các Công ty cần nắm được

Tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp quy định … nhóm hành vi nghiêm cấm sau

Nhóm 1: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp;

Nhóm 2: Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhóm 3: Tiếp tục kinh doanh khi đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Nhóm 4: Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Nhóm 5: Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nhóm 6: Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;

Nhóm 7: Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Nhóm 8: Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

Nhóm 9: Kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Nhóm 10: Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Nhóm 11: Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đối với các cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan khác cũng bị nghiêm cấm như

– Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này;

– Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com