Công ty năm 2021 bị cấm những việc gì

0
609

Theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì không chỉ Công ty, Doanh nghiệp và cả cơ quan Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh cũng cấm không được làm các hành vi được quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp.

Theo Điều 16 Luật Doanh nghiệp thì các hành vi bị cấm gồm:

Thứ nhất: Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thứ hai: Yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;

Thứ ba: Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp;

Thứ tư:  Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ năm: Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thứ sáu: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký;

Thứ bảy: Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thứ tám: Tiếp tục kinh doanh khi doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Thứ chín: Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Thứ mười: Kê khai không trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thứ mười một:Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;

Thứ mười hai: Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Thứ mười ba: Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

Thứ mười bốn: Kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ mười lăm: Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật

Thứ mười sáu: Kinh doanh ngành, nghề đầu tư không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Thứ mười bảy: Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Khi vi phạm 17 các quy định định nêu trên, thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com