Công ty cổ phần là gì

0
1382

Công ty cổ phần là một dạng của Công ty trong đó có Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, Công ty Hợp danh và đây chính là một dạng Doanh nghiệp và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần hay còn gọi là Doanh nghiệp cổ phần. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh (Khoản 7 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp). Như vậy, Công ty cổ phần phải là một tổ chức và bắt buộc phải có tên riêng để phân biệt với các tổ chức kinh tế khác, các doanh nghiệp khác và các Công ty khác. Công ty bắt buộc phải có trụ sở chính là nơi giao dịch của Công ty, điều này cho thấy Công ty có thể có hoặc không có các đơn vị phụ thuộc như: Chi nhánh Công ty, Văn phòng đại diện Công ty, Địa điểm kinh doanh của Công ty…

Theo khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp.

Các đặc điểm khác của Công ty Cổ phần đó là:

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com