Công ty cổ phần có đặc điểm gì

0
1336

Công ty cổ phần có đặc điểm chung là một loại hình doanh nghiệp, một loại công ty như các công ty, doanh nghiệp khác và đều chịu phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

Các đặc điểm chính của Công ty Cổ phần được cụ thể hóa ở Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp, cụ thể, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Như vậy, Công ty Cổ phần vốn điều lệ sẽ được chia đều thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ phần đều được định giá với 1 giá trị nhất định, thông thường các cổ phần có thể định giá ban đầu là 10.000 đ tiền Việt Nam.

Công ty cổ phần có quy định cụ thể là số lượng cổ đông quy định tối thiểu là phải 03 cổ đông và các cổ đông này có thể là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hay công ty khác nhưng luôn phải bảo đảm tối thiểu là 03cổ đông. Số lượng cổ đông không bị hạn chế tối đa nghĩa là bao nhiêu cổ đông cũng được miễn sao không được ít hơn 03 cổ đông.

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần và theo quy định thì Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Do đó Cổ đông sẽ không phải chịu trách nhiệm vượt quá phần tiền đã đã bỏ ra để mua cổ phần, đây cũng được hiểu là trách nhiệm giới hạn hay trách nhiệm hữu hạn mà không phải trách nhiệm vô hạn.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com