Cố ý gây thương tích khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự

0
41107

Tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích trong đó xác định hành vi phạm tội cố ý gây thương tích, cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích thuộc cấu thành tội phạm của khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự

Trích khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định như sau:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

  1. a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;
  2. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;
  3. c) Phạm tội 02 lần trở lên;
  4. d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”.

Khung hình phạt theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 BLHS là từ 2 năm đến 6 năm tù nếu gây thương tích vơi tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích cho 02 người mã tỷ lệ của mỗi người từ 11% trở lên nhưng chưa quá 30% hoặc phạm tội từ 02 lần trở lên nghĩa là mỗi lần đều đã cấu thành tội phạm hoặc xác định là tái phạm nguy hiểm.

Tái phạm nguy hiểm được quy định tại Điều 53 Bộ luật Hình sự như sau:

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

  1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.
  2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:
  3. a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
  4. b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý”

Hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm k, khoản 1 Điều 134 với tương tích từ 11% đến 30% sức khỏe cho người bị hại

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com