Cổ phần trong Công ty

0
1323

Trong Công ty Cổ phần thì cổ phần là gì? Có những loại cổ phần nào? Sự khác và giống nhau giữa các loại cổ phần đó? Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần được thực hiện như thế nào

Theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần có các loại có các loại cổ phần sau:

Thứ nhất là loại cổ phần bắt buộc phải có đó là cổ phần phổ thông

Thứ hai các loại cổ phần có thể có là cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi sẽ có 3 loại là:

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

– Cổ phần ưu đãi cổ tức;

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

– Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, đối với một công ty không nhất thiết phải có cổ phần ưu đãi nhưng bắt buộc phải có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, cổ phần ưu đãi có thể trở thành cổ phần phổ thông và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cũng có thể trở thành cổ đông phổ thông.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com