Chủ hộ kinh doanh 2021 có quyền và nghĩa vụ gì

0
610

Để làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình khi tham gia đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật vào năm 2021 thì tại Điều 81 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã quy định như sau:

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh:

Đối với chủ hộ: Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ hộ là người đại diện cho hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền của chủ hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, một trong những vấn đề rất mới đó là đại diện của hộ kinh doanh đã được xác định rất rõ trên quan hệ ủy quyền và sẽ là đương sự trong vụ án dân sự, kinh doanh thương mại hay hành chính đồng thời chủ hộ có thể thuê người khác là người quản lý, điều hành hộ kinh doanh, do đó chủ hộ cũng không đồng thời là người quản lý, điều hành hộ kinh doanh mà hộ kinh doanh lại có thêm chức năng của người quản lý, điều hành mới, được làm rõ cụ thể trong luật.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com