Chia tài sản vợ chồng theo hai chế độ

0
1067

Luật hôn nhân và gia đình mới quy định về tài sản của vợ chồng theo hai chế độ tài sản vợ chồng, theo đó vợ chồng có thể lựa chọn chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng.

Chế độ tài sản của vợ chồng có thể được chia và áp dụng theo quy định tại Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về chế độ tài sản của vợ chồng, cụ thể:

  1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

  1. Các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.
  2. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng.

Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo chế định của Luật là trường hợp vợ chồng không áp dụng chế định thỏa thuận tài sản vợ chồng mà thực hiện chế định theo Luật và chia theo luật, theo đó khi chia tài sản vợ chồng sẽ căn cứ vào các điều luật quy định về chế định theo luật như: Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật hôn nhân và gia đình và đồng thời các quy định tại ĐIều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và Gia đình

Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo chế định tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là trường hợp vợ chồng không áp dụng chế định theo luật mà tự thỏa thuận và áp dụng chế định theo quy định của sự thỏa thuận. Căn cứ khi chia là áp dụng các điều cụ thể: Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật hôn nhân và gia đình và các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình. Chính phủ sẽ có hướng dẫn và quy định riêng về vấn đề này.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com