Chia tài sản vợ chồng theo Điều 59 Luật Hôn nhân Gia đình

0
8838

Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng, nguyên tắc này được áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng.

Thứ nhất: Tài sản vợ chồng áp dụng chế độ tài sản do vợ chồng thỏa thuận:

– Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó;

– Nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình để giải quyết.

Như vậy, nếu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định của pháp luật để chia tài sản.

Thứ hai: Chia tài sản chung vợ chồng theo pháp luật.

– Việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận;

– Nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Thứ ba: Khoản 2 Điều 59: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

– Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Thứ ba: Khoản 3 Điều 59:

– Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật;

– Nếu tài sản của vợ chồng không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị;

– Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch còn nếu bằng nhau thì nhận toàn bộ hiện vật phải thanh toán phần giá trị cho bên còn lại.

Thư tư: Khoản 4 Điều 59:

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó,

– Tài sản riêng của bên vợ, bên chồng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì coi là tài sản chung và chia theo chế độ tài sản chung.

– Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Thứ năm: Khoản 5, Điều 59:

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên;

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Thứ 6: Các quy định tại Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình:

– Điều 60: Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng khi ly hôn đối với người thứ ba

– Điều 61: Chia tài sản trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình khi ly hôn;

– Điều 62: Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

– Điều 63: Quyền lưu cư của vợ chồng khi ly hôn

– Điều 64. Chia tài sản chung của vợ chồng khi đưa vào kinh doanh.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com