Cấp sổ đỏ khi bị mất

0
1442

Cấp sổ đỏ khi bị mất là trường hợp cấp lại giấy chứng nhận về nhà đất có thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lý do bị mất khi xin cấp lại Giấy chứng nhận được thể hiện rõ trên các quy định của Luật Đất đai và Nhà ở tương ứng với thủ tục trình tự cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà đất mà đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lần đầu. Quy định tại các điều 99, 105, 195 Luật Đất đai năm 2013 quy định cơ sở pháp lý cho việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất như sau:

“Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
  2. k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Về trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 195 Luật Đất đai, cụ thể:

“Điều 195. Các thủ tục hành chính về đất đai

  1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:
  2. c) Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc cấp giấy chứng nhận nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và tại Khoản 2, Điều 9 Luật Nhà ở đã quy định:

Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

  1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai…”

Luật quy định cho Chính phủ là cơ quan ban hành các điều kiện, trình tự, thủ tục khi cấp lại Giấy chứng nhận đã được cấp lần đầu. Tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ đã quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com