Căn cứ định giá tài sản bị hủy hoại

0
719

Căn cứ để định giá tài sản bị người khác hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản khi xem xét xử lý về tội Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP về định giá tài sản và Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung quy định này, theo đó kể từ ngày 15/02/2020 Hội đồng định giá sẽ căn cứ vào quy định dưới đây để định giá tài sản:

Đối với hàng hóa thông thường, tài sản thông thường và không phải là hàng cấm thì căn cứ:

– Giá thị trường của tài sản;

– Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định;

– Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;

– Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá (nếu có);

– Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá.

Đối với hàng hóa là hàng cẩm thì căn cứ:

– Giá mua bán thu thập được trên thị trường không chính thức tại thời điểm và tại nơi tài sản là hàng cấm được yêu cầu định giá hoặc tại địa phương khác;

– Giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu hàng cấm (nếu có);

– Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;

– Giá thị trường trong khu vực hoặc thế giới của hàng cấm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thông báo hoặc cung cấp thông tin;

– Giá niêm yết, giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam;

– Giá thị trường trong khu vực và thế giới của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại các thị trường này;

– Các căn cứ khác giúp xác định giá trị của tài sản cần định giá do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tin cậy của các căn cứ này.

Thời điểm xác định giá được áp dụng như sau:

Các mức giá từ các nguồn thông tin quy định nêu trên được xác định tại thời điểm và tại nơi tài sản được yêu cầu định giá.

Trường hợp thu thập nguồn thông tin về mức giá tài sản tại thời điểm khác hoặc ở địa phương khác thì mức giá đó cần được điều chỉnh phù hợp về thời điểm và nơi tài sản được yêu cầu định giá.

Như vậy, hội đồng định giá tài sản ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc khi định giá thì phải dựa trên các căn cứ nêu trên để định giá tài sản. Việc định giá tài sản có thể sẽ bị định giá lại do Hội đồng định giá cấp trên thực hiện.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com