Căn cứ chia tài sản vợ chồng

0
707

Căn cứ chia tài sản vợ chồng là những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình để khi giải quyết vụ án Tòa án sẽ áp dụng để phân chia tài sản cho vợ chồng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng phải tính đến các yếu tố sau đây:

Thứ nhất: Căn cứ hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng. Do đó khi chia tài sản phải căn cứ vào hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng, phải xét trên hoàn cảnh cụ thể để xem xét việc chia tài sản như thế nào.

Thứ hai: Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Như vậy, công sức đóng góp của vợ hoặc chồng để hình thành lên tài sản chung cũng được xem là căn cứ để phân định việc chia nhiều hay ít cho từng bên vợ chồng, ngoài ra người có công duy trì và phát triển khối tài sản chung cũng là căn cứ để xác định và phân định tài sản cho phù hợp.

Thứ ba: Căn cứ vào lao động của vợ, của chồng trong gia đình coi như lao động có thu nhập,  do đó để xác định nguồn gốc và căn cứ xác lập lên khối tài sản chúng thì việc lao động ở nhà của vợ hoặc chồng cũng được coi là lao động có thu nhập chứ không phải là không có công sức gì như một số vợ chồng suy nghĩ.

Thứ tư: Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Điều này thể hiện rõ nếu tài sản là cơ sở, tư liệu để sản xuất, kinh doanh và phát triển thì sẽ ưu tiên và bảo vệ chính đáng quyền của người trực tiếp thực hiện công việc, nghề nghiệp đỏ để tiếp tục có điều kiện lao động, thu nhập.

Thứ năm: Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Lỗi của một bên vợ chồng dẫn đến cuộc hôn nhân, đây phải xác định là lỗi chính, lỗi cơ bản do đó việc ưu tiên cho bên không có lỗi cũng là một quy định hợp lý.

Những nguyên tắc khác trong quá trình giải quyết ly hôn và tài sản của vợ chồng

Thứ nhất: Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Thứ hai: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Thứ ba: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com