Các thông tin phải có trên Sổ đăng ký cổ đông

0
676

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định rất cụ thể các thông tin phải có trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần. Theo đó, tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp thì Sổ đăng ký cổ đông phải có các thông tin dưới đây.

Tại Khoản 2, Điều 122 Luật Doanh nghiệp quy định Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại;

–  Giá trị vốn cổ phần đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

– Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông,

– Ngày đăng ký cổ phần.

Theo quy định của pháp luật thì Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Việc lưu giữ sổ đăng ký cổ đông cũng được quy định là lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông, quyền này của cổ đông cũng được quy định phù hợp với Quy định về các quyền của cổ đông tại Luật Doanh nghiệp.

Khi có sự thay đổi về cổ đông, các thông tin về cổ đông thì Công ty phải cập nhật kịp thời các thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông. Trường hợp Cổ đông có thay đổi về địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. Như vậy, cổ đông phải rất chú ý về trường hợp mình thay đổi địa chỉ liên quan, điều này bảo đảm các quyền của cổ đông trong đó có quyền dự họp của Cổ đông.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com