Các loại vốn trong Công ty cổ phần

0
925

Công ty cổ phần có các loại vốn như vốn điều lệ, cổ phần đã bán, cổ phần được quyền chào bán, cổ phần chưa bán… do đó xác định vốn của Công ty cổ phần cũng cần xác định loại vốn nào? Vốn đăng ký hay vốn thực tế.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Do đó vốn Điều lệ của Công ty cổ phần phải là giá trị mệnh giá các cổ phần đã bán, không tính các loại cổ phần chưa bán. Nếu là doanh nghiệp, công ty mới thành lập thì vốn điều lệ được xác định là số vốn đăng ký mua và ghi trong điều lệ.

Vốn điều lệ có thay đổi sau khi đã đăng ký mua mà các cổ đông lại không thực hiện việc mua trong thời hạn cam kết? Vấn đề này từ quy định đến thực tiễn còn có nhiều bất cập.

Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua. Như vậy, mặc dù cổ đông đã đăng ký số vốn và ghi trong điều lệ điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông đã mua được số cổ phần này, thực tiễn nếu cổ đông chưa thanh toán tiền mua cổ phần cho Công ty thì đây được coi là nghĩa vụ của Cổ đông còn nợ công ty và Công ty hoàn toàn có quyền khởi kiện cổ đông để buộc cổ đông phải thanh toán số tiền đã mua cổ phần mà chưa thành toán.

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com