Các loại đất không được chuyển đổi mục đích sử dụng

0
1075

Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngoài việc các đất được phép chuyển đổi thì cũng quy định cụ thể của từng loại đất không được phép chuyển đổi

Loại đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư không được xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng theo Quy định này gồm:

  1. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường, xã, thị trấn;
  2. Đất nông nghiệp do hợp tác xã và các tổ chức đang quản lý giao cho các hộ gia đình xã viên sử dụng;
  3. Đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;
  4. Đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho các hạng mục, dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Như vậy, đất thuộc quy hoạc sử dụng cho các mục đích được quy định tại Điều 61 và 62 Luật Đất đai là những đất mà nhà nước sẽ thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh như làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; xây dựng ga, cảng quân sự hoặc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất…

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com