Các biện pháp đòi nợ

0
2320

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo đó các Công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải thực hiện các biện pháp đòi nợ hợp pháp để thu hồi công nợ

Nghị định này của Chính phủ điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên phạm vi lãnh  thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định tại Nghị định này chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố:

– Có đủ căn cứ là khoản nợ hợp pháp;

– Đã quá hạn thanh toán.

Một số khoản nợ mà Công ty đòi nợ không được thực hiện là:

– Các khoản nợ đang thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật;

– Các khoản nợ của chủ nợ hoặc khách nợ là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc nợ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đại điện cho chủ nợ thực hiện các biện pháp xử lý nợ như sau:

– Thực hiện các biện pháp thích hợp để thu thập, phân tích, đối chiếu các thông tin liên quan, xác định rõ các khoản nợ;

– Thông báo việc đòi nợ và đề nghị khách nợ cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp để khách nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

– Nhận tài sản do khách nợ hoặc tổ chức, cá nhân khác liên quan giao để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ theo ủy quyền của chủ nợ.

Khi thực hiện đòi nợ, Công ty đòi nợ đại diện cho khách nợ:  được áp dụng các biện pháp phù hợp quy định tại khoản 1 Điều này để đàm phán, thương thuyết với chủ nợ về các nội dung do khách nợ ủy quyền.

Dịch vụ thu hồi xử lý nợ

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com