Bảo mật thông tin khi hòa giải đối thoại

0
1185

Khi thực hiện hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại số 58/2020/QH14 ngày 26/06/2020 của Quốc hội về Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì các hòa giải viên phải bảo đảm bí mật hay bảo mật thông tin của những người tham gia hòa giải, đối thoại.

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Như vậy, các vụ án không phải vụ án hình sự và hành chính thì đó gọi là hoạt động hòa giải.

Đối thoại tại Tòa án là hoạt động đối thoại do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ án hành chính, nhằm hỗ trợ các bên tham gia đối thoại thống nhất giải quyết khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tài Tòa án. Như vậy, hoạt động đối thoại là sử dụng khi xem xét giải quyết vụ án hành chính.

Theo quy định tại Điều 4 của Luật Hòa giải, đối thoại thì những thông tin sau phải bảo mật khi hòa giải, đối thoại tài Tòa án:

Một là: Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối thoại không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại.

Hai là: Trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 31 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hòa giải viên, các bên chỉ được ghi chép để phục, vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

Ba là: Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng tài liệu, lời trình bày của các bên trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Chỉ những tài liệu, lời trình bày của các bên trong quá trình hòa giải đối thoại dưới đây mới cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng làm chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc tieps theo theo quy định:

– Bên đã xuất trình tài liệu, trình bày ý kiến trong quá trình hòa giải, đối thoại đồng ý việc sử dụng tài liệu, lời trình bày của mình trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ;

– Phải sử dụng làm chứng cứ theo quy định của luật.

Năm là: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com