Ai là người đại diện theo pháp luật của Công ty

0
769

Một câu hỏi luôn được đặt ra đó là trong Công ty có rất nhiều các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ sở hữu Công ty, Người ủy quyền quản lý phần vốn góp; Vậy, ai là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước hết ta phải hiểu định nghĩa và vai trò của người đại diện theo pháp luật, theo Luật Doanh nghiệp thì Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty, doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật khi Công ty, Doanh nghiệp tham gia và tranh chấp, kiện tụng hay nói dễ hiểu hơn là tố tụng tại Tòa án.

Luật Doanh nghiệp lại quy định rất nhiều các loại hình doanh nghiệp như: Công ty TNHH từ  2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức là chủ sở hữu, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp danh và thậm chí cả Hộ kinh doanh.

  1. Đối với Hộ kinh doanh: Đại diện theo pháp luật của Hộ kinh doanh là Chủ hộ;
  2. Đối với Doanh nghiệp tư nhân: Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân là Chủ doanh nghiệp tư nhân.
  3. Đối với Công ty Hợp danh: Các thành viên hợp danh sẽ cử người đại diện theo pháp luật của Công ty và ngay trong hồ sơ đăng ký thành lập đã thể hiện người đại diện và người đại diện theo pháp luật có thể là các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
  4. Đối với doanh nghiệp nhà nước: Người đại diện theo pháp luật sẽ do chủ sở hữu cử và cũng có thể kiêm các chức danh khác nhau theo quy định về cơ cấu nội bộ của doanh nghiệp
  5. Đối với Công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
  6. Đối với Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên (với Công ty do 1 tổ chức làm chủ sở hữu); Chủ tịch Công ty (với Công ty do 1 cá nhân làm chủ sở hữu) sẽ là người đại diện theo pháp luật.
  7. Đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ là người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, Luật cũng quy định rất rõ là: Nếu điều lệ Công ty có quy định chức danh cụ thể của người đại diện theo pháp luật có thể là Giám đốc, Tổng Giám đốc thì sẽ theo Điều lệ quy định.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có từ 2 người đại diện theo pháp luật trở lên thì: Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tư vấn pháp luật về Công ty

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com