Ai có quyền kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình sự

0
1700

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Do đó Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định về căn cứ, thời hạn và quyền của những ai là được kháng nghị giám đốc thẩm.

Những người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình sự là

Thứ nhất: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ không có quyền kháng nghị quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo nhưng lại có quyền kháng nghị tất cả các bản án,q uyết định của các tòa án.

Thứ hai: Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.

Thứ ba: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Như vậy, với thẩm quyền này thì tùy theo lãnh thổ, hiện nay Tòa án nhân dân cấp cao được phân làm 3 khu vực là Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện sẽ là đối tượng để kháng nghị giám đốc thẩm nếu có căn cứ.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com