20 vi phạm thường gặp trong đấu thầu

0
6464

Triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, qua quá trình nghiên cứu cũng như tổng hợp các tình huống thực tế trong đấu thầu thường phát sinh các vi phạm dưới đây, các vi phạm này cũng là những vi phạm về đấu thầu cần phải được khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện

Nắm được các vi phạm thường gặp trong đấu thầu thì các nhà thầu, các đơn vị đấu thầu sẽ hạn chế vi phạm về đấu thầu để không vướng vào các quy định xử lý của pháp luật kể cả tội phạm trong hoạt động đấu thầu:

Vi phạm 1: Vi phạm về việc gian lận trong việc bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

(Quy trình đấu thầu qua mạng)

Vi phạm 2:  Gian lận của nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Vi phạm 3: Gian lận của Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Vi phạm 4: Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu (Thông thầu); Hành vi thông thầu sẽ bị xử lý hình sự theo tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Xem thêm: Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vi phạm 5: Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;

Vi phạm 6: Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận;

Vi phạm 7: Đưa, nhận, môi giới hối lộ;

Vi phạm 8: các hoạt động cản trở như: Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

Vi phạm 9: Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

(Chi tiết các vi phạm trong Luật Đấu thầu)

Vi phạm 10: Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu;

Xem thêm: Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu

Vi phạm 11: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

Vi phạm 12:  Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Vi phạm 13: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Vi phạm 14: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Vi phạm 15: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

Vi phạm 16: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

Vi phạm 17: Không bảo đảm công bằng, minh bạch (Khoản 7 Điều 89 Luật Đấu thầu)

Xem thêm: Bảo đảm minh bạch, canh tranh trong đấu thầu

Vi phạm 18: Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

Vi phạm 19: Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Vi phạm 20: Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com