18 hành vi phạm tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự

0
1535

Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về tội rửa tiền theo đó sẽ có 18 hành vi phạm tội rửa tiền hay chi tiết cụ thể có thể lên tới 36 hành vi cụ thể

Dấu hiệu pháp lý về tội rửa tiền được quy định tại Khoản 1 Điều 324 như sau: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị coi là hành vi phạm tội của tội rửa tiền:

Thứ nhất:Tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thứ hai: Tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà có cơ sở để biết người khác phạm tội mà có;

Thứ ba: Tham giá gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thư tư: Tham giá gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà có cơ sở để biết người khác phạm tội mà có;

Thứ năm: Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh;

Thứ sáu: Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động khác;

Thứ bày: Sử dụng tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh;

Thứ tám: Sử dụng tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động khác;

Thứ chín: Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thứ mười: Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Thứ mười một: Che giấu thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thứ mười hai: Che giấu thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Thứ mười ba: Cản trở việc xác minh các thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thứ mười bốn: Cản trở việc xác minh thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Thứ mười lăm: Cản trợ việc xác minh thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;

Thứ mười sáu: Cản trợ việc xác minh thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Thứ mười bảy: Thực hiện một trong các hành vi quy định từ hành vi thứ nhất đến hành vi thứ 16 đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng tài sản do người khác pham tội mà có

Thứ mười tám: Thực hiện một trong các hành vi quy định từ hành vi thứ nhất đến hành vi thứ 16 đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com