10 nội dung bắt buộc phải có trong Nội quy lao động Công ty

0
558

Để nội dung của Nội quy lao động trong Công ty được thực hiện đúng Bộ Luật lao động cũng như các Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động thì bắt buộc nội quy Lao động trong Công ty phải có 10 nội dung cơ bản dưới đây:

Một là:Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

 • Thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày và trong 01 tuần;
 • Ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc;
 • Việc làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca;
 • Ngày nghỉ hằng tuần;
 • Ngày nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

Hai là: Trật tự tại nơi làm việc:

 • Về phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc;
 • Về văn hóa ứng xử, trang phục;
 • Về tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;

Ba la: An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

 • Quy định trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc

Bốn là: Về Phòng cháy, chữa cháy:

– Phòng chống cháy nổ;

– Nghiệp vụ phòng chống cháy, nổ;

Năm là: Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

 • Quy định về quấy rỗi tình dục nơi làm việc;
 • Quy định về trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

Sáu là: Bảo vệ tài sản của Công ty bao gồm:

 • Bảo vê tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động:
 • Quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;

Bảy là: Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động:

 • Căn cứ pháp luật khi điều kiện xảy ra;
 • Quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động đã ký.

Tám là: Về vi phạm kỷ luật lao động:

 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
 • Quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;

Chín là Trách nhiệm vật chất (bồi thường thiệt hại):

 • Quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản;
 • Bồi thường do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức;
 • Bồi thường khác…
 • Mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;

Mười là: Về quy trình xử lý vi phạm:

 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động:
 • Quy trình xử lý kỷ luật lao động

10 nội dung cơ bản nêu trên bắt buộc phải có trong Nội quy lao động của công ty. Việc sử đổi, bổ sung, ban hành nội quy lao động Công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn. Khi đã thống nhất thì Nội quy lao động được ban hành và gửi đến Công đoàn và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; Đt: 0904.779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com