07 trường hợp đặt cọc nhà đất vô hiệu

0
478

Trường hơp 1:  Đặt cọc vô hiệu do giả tạo;

Trường hợp 2: Đặt cọc do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

Trường hợp 3: Đặt cọc do người không đủ điểu kiện ký kết ( người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện);

Trường hợp 4: Đặt cọc vô hiệu do bị nhầm lẫn;

Trường hợp 5: Đặt cọc vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

Trường hợp 6: Đặt cọc do người không phải chủ sở hữu/chủ sử dụng hợp pháp hay không phải là người đại diện hợp pháp ký kết;

Trường hợp 7: Đặt cọc vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức…

Theo quy định tại Điều 328 (Khoản 1) Bộ luạt Dân sự năm 2015 thì: Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền;

– Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc;

– Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, Đặt cọc là một giao dịch dân sự có thể là Hợp đồng. văn bản hay bất kỳ hình thực nào được các bên lập ra để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của các bên và ràng buộc các bên thực hiện một giao dịch dân sự khác có liên quan.

Một trong các điều quan trọng nhất là: Nghĩa vụ trong hợp đồng cần được xác định rõ ràng, thời hạn cũng như tỷ lệ phạt cọc phải được thỏa thuận thống nhất và ghi vào văn bản.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; Đt: 0904.779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com